πλυντήριο
Volos, Greece
Winter, 2003
Translated, ‘Laundry’
© Jared Grellner 2009